Accigo Trygghet & Progress™

Accigo Trygghet & Progress™

– förvaltningstjänster för att långsiktigt och framgångsrikt uppnå maximal affärsnytta av sin IT-investering inom intranät/extranät.

Att investera i ett nytt IT-baserat verksamhetssystem, oavsett om det är intranät, extranät, ERP, CRM, eller beslutstöd med mera – skall alltid innebära förbättringar och effektvinster. Tyvärr så missar de flesta att ta hem den fulla effekten av sin investering i kritiska IT-lösningar. Erfarenheten säger att det är först när IT-baserade affärslösningar tagits i drift i sin första version, som den egentliga resan börjar för att uppnå maximal nyttoeffekt.

Accigo Trygghet och Progress™ är en effektiv metodik eller verktyg för användarsupport, driftsförvaltning och maximerad affärsnytta. I begreppet Trygghet ligger den dagliga driftsupporten som skapar positiv användarupplevelse. I Progress ingår verktyg och tjänsteerbjudande för att skapa ett metodiskt arbetssätt som skapar förutsättningar för oupphörligt, år efter år, maximera nyttoeffekterna och i sin tur avkastningen på sin IT-investering (Return of investment, ROI).

När det gäller intranät/extranät och vad som ingår i denna form av samarbetsplattform, informations- och dokumenthantering med mera – är det vanligt att projekt startas upp och genomförs utan en tydlig förankring kring vilken nytta den färdiga lösningen förväntas leverera. Det är ofta också oklart under vilka förutsättningar den färdiga lösningen ska fungera optimalt. Frågeställningar kring ägarskap, ansvar för effekthemtagning, ansvar för långsiktig strategi, roadmap hamnar vanligtvis i skymundan för den mer omedelbara tekniska leveransen. Det är svaren på dessa frågor som kommer att avgöra lösningens långsiktiga relevans och framgång.

Accigo har tagit fram en egen strategi och modell för hur lösningar ska styras och hanteras i kundens organisation för maximal framgång. Vi hjälper kunden att definiera vilken nytta lösningen ska leverera, bestämma vilken organisation som behövs för att nå långsiktig framgång med lösningen samt utvärdera effekthemtagning längs vägen. Vidare stödjer vi även kunden i den dagliga hanteringen av supportärenden och felavhjälpning.

Kontakta oss